Muudatusi aastal 2017

Tulumaksuvaba miinimum

Maksuvaba tulu on alates 1.1.2017 180 eurot kuus (aastal 2016 170 €/kuu) (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus). Kui töötasu detsembrikuu eest makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2017. aasta määrades.

Miinimumpalk

Miinimumpalk tõuseb 1.1.2017 täistööajaga töötamise korral praeguselt 430 eurolt 470 euroni kuus. Tunnitasu alammäär on alates 1.1.2017 2,78 eurot (aastal 2016 2,54 eurot).

Sotsiaalmaksu langetamine jääb ära

  1. jaanuarist pidi vähenema sotsiaalmaks tänaselt 33 protsendilt 32,5 protsendini. Aga jääb ka uuel aastal kehtima sotsiaalmaksumäär 33%.

Sotsiaalmaksu miinimum

2017. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 430 eurot. See tähendab, et tööandjal tuleb töötaja sotsiaalkindlustuse tekkimiseks tasuda sotsiaalmaksu vähemalt 141,9 eurot kuus.

Sotsiaalmaksuvaba haigushüvitis teise ja kolmanda haiguspäeva eest

Uuest aastast on tööandjal võimalus maksta töötajale sotsiaalmaksuvabalt haigushüvitist teise ja kolmanda haiguspäeva eest kuni 100 protsenti töötaja keskmisest palgast. See tähendab, et tööandja saab ise otsustada, kas ja kui palju maksta hüvitist teise ja kolmanda haiguspäeva eest. Tööandjal jääb alles kohustus maksta haigushüvitist neljanda kuni kaheksanda haiguspäeva eest vähemalt 70 protsenti töötaja keskmisest palgast.

Majutusteenuste käibemaksumäära tõus jääb ära

Uueks aastaks planeeritud majutusteenuste käibemaksumäära tõstmine 14 protsendile jääb ära. See tähendab, et uuel aastal säilib majutusteenuse maksustamisel vähendatud käibemaksumäär 9%.

Metallitoodete pöördmaksustamine

Alates 1.1.2017 laiendatakse maksupettuste vähendamise eesmärgil käibemaksuseaduses pöördmaksustatavate kaupade loetelu, kuhu lisatakse mitmed metalltooted. Loetellu kuuluvad metalltooted, mida peamiselt kasutatakse ehituses ja masinatööstuses, näiteks ehitusarmatuur, lehtmetall (nii kerades kui lehtedena), vee- ja gaasitorud, nelikanttorud, talad. Kui see puudutab teie tooteid, siit leiate lisainfot, millised muudatused on vaja teha.

https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/siseriikliku-poordmaksu-laienemine-metalltoodetele

Eestisse saadetud töötajad

Seoses uue Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse redaktsiooni jõustumisega on alates 17.12.2016 lähetatud töötaja tööandja vastavalt eelpool nimetatud seaduse paragrahvile 5¹ kohustatud Eestisse lähetatud/lähetatavad töötajad Tööinspektsioonis registreerima. Selleks peab lähetatud töötaja tööandja esitama Tööinspektsioonile e-posti teel, aadressile posting@ti.ee järgmised andmed:

  1. lähetatud töötaja tööandja nimi, isiku- või registrikood, tegevusala, elu- või asukoha ja sidevahendite andmed;
  2. lähetatud töötaja tööandjat esindava kontaktisiku nimi ja sidevahendite andmed;
  3. lähetatud töötajate arv, nende nimed ja isikukoodid või sünnikuupäevad;
  4. lähetuse eeldatav kestvus ning kavandatav algus- ja lõppkuupäev;
  5. tellija ja/või isiku, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab, nimi, isiku- või registrikood, tegevusala, elu- või asukoha ja sidevahendite andmed;
  6. tellijat ja/ või isikut, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab, esindava kontaktisiku nimi ja sidevahendite andmed;
  7. info selle kohta, millisel tegevusalal lähetatud töötaja Eestis töötama hakkab ja lähetatud töötaja töö tegemise koha aadress.

Nimetatud andmed tuleb Tööinspektsioonile esitada e-posti teel hiljemalt lähetatud töötaja Eestis töö tegemise alustamise päeval.

Lisainfo:

http://www.tooelu.ee/et/tootajale/toosuhted/paindlikud-toovoimalused/lahetatud-tootajad

Auditi ja ülevaatuse piirmäärad

Audiitortegevuse seaduse muudatus kehtestab raamatupidamiskohustuslastele uued auditi ja ülevaatuse kohustuse piirmäärad. 2016. aastal jõustunud seadusemuudatusi kohaldatakse majandusaasta aruannetele, mille aruandeaasta algab 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Audit Ülevaatus
Vähemalt 2 näitajat ületavad Vähemalt 1 näitaja ületab Vähemalt 2 näitajat ületavad Vähemalt 1 näitaja ületab
Müügitulu või tulu 4 MEUR 12 MEUR 1,6 MEUR 4,8 MEUR
Varad bilansipäeva seisuga 2 MEUR 6 MEUR 0,8 MEUR 2,4 MEUR
Keskmine töötajate arv 60 180 24 72

 

E-arved

Varem soovis riik kohustada ettevõtjaid uuest aastast esitama avalikule sektorile arveid vaid e-arvetena (masinloetav, mitte PDF-arve). Riik lükkas selle kohustuse jõustumise viimasel hetkel teadmata ajaks edasi, sest turg ei olnud muudatuseks valmis. Nüüd peab raamatupidamise seaduse järgi avalik sektor e-arveteks valmis olema 1. märtsil 2017. Lisaks sätestatakse avalikule sektorile saadetavate e-arvete nõuded, millele peavad e-arved vastama alates 1. 7.2017.

Lühendatud tööpäevad

Eesti Vabariigi aastapäevale, jaanilaupäevale, jõululaupäevale ja  uus aastale eelnevad tööpäevad 23.2.2017, 22.6.2017, 23.12.2017 ja 31.12.2017 lühendatakse kolme tunni võrra. Tööandja peab lühendama nimetatud rahvuspühale või riigipühadele vahetult eelnevat tööpäeva. Tuokko OÜ kontor suletakse nendel päevadel kell 14.00.