Faktaa Virosta – yrityksen perustaminen, yritysmuodot, tilintarkastus, verotus

Tuokon toimisto on toiminut Tallinnassa, Virossa vuodesta 1992 lähtien. Palveluvalikoimaamme Virossa kuuluvat kirjanpito, palkkapalvelut, muut taloushallinnon palvelut ja veroneuvonta sekä kaikki liiketoiminnan käynnistämiseen ja yrityksen perustamiseen liittyvät palvelut. Tunnemme hyvin Viron toimintaympäristön ja siihen liittyvät erityispiirteet.

Lainsäädäntöä ja käytäntöjä Virossa

Yrityksen perustaminen ja tietyt perusperiaatteet poikkeavat suomalaisesta. Yritystoiminnan aloittaminen Virossa on suhteellisen helppoa. Sijoittajien luottamus Viroon on kasvanut ja kaupankäynti, kommunikaatio ja työlainsäädäntö ovat joustavia. Ulkomaalaisilla on samat oikeudet kuin paikallisilla yrityksillä sekä mahdollisuus ostaa ja omistaa kiinteistöjä ja maata. Virossa toimii paljon sekä suuria että pieniä suomalaisomisteisia yhtiöitä. Erilaisten paikallisten verkostojen kautta saa tietoa ajankohtaisesta lainsäädännöstä, talouden kehityksestä sekä hyödyllisiä kontakteja.

Yhtiömuodot

Rajavastuuyhtiö

Rajavastuuyhtiö = Osaühing = OÜ on yleisin ja suosituin pienten ja keskisuurten yhtiöiden käyttämä yhtiömuoto. Kyseistä yhtiömuotoa Suomen laki ei tunne. Ominaista sille on joustava organisaatio. Myös yhtiön perustaminen sekä päätöksenteko on yksinkertaisempaa kuin osakeyhtiössä. Minimiosuuspääoma on 2.500 euroa. Rajavastuuyhtiö eli osakkuusyhtiö perustetaan osakkaiden välisellä sopimuksella. Sopimuksen vähimmäissisältö on määritelty laissa. Lisäksi osakkaat voivat sopia yhtiömiesten oikeuksista ja velvollisuuksista. Rajavastuuyhtiön osuuspääoma jakautuu osuuksiin. Perustajia ja osakkaita voi olla yksi tai useampia; nämä voivat olla joko yksityishenkilöitä tai yhtiöitä. Näiden kansallisuudelle ei ole asetettu rajoituksia. Hallituksen jäsenistä vähintään puolella tulee olla kotipaikka EU:n alueella. Yhtiöosuus on vapaasti luovutettavissa muille yhtiömiehille. Ulkopuolisille tahoille luovutettaessa muilla yhtiömiehillä on aina etuosto-oikeus. Yhtiömiehet eivät vastaa yhtiön sitoumuksista henkilökohtaisella omaisuudellaan, vaan vastuu rajoittuu yhtiöosuuden määrään.

Rajavastuuyhtiön toimielimet

Rajavastuuyhtiöllä on kaksi pakollista toimielintä: osakkaiden kokous (üldkoosolek) ja hallitus (juhatus), jossa voi olla yksi tai useampia jäseniä. Rajavastuuyhtiölle voidaan valita hallintoneuvosto, jos yhtiöjärjestyksessä näin määrätään. Hallitukselle kuuluu yhtiön varsinainen hallinto ja vastuu yhtiön jokapäiväisen liiketoiminnan piiriin kuuluvista asioista. Hallitus myös edustaa yhtiötä sen suhteissa kolmansiin. Mikäli jäseniä on vain yksi, tätä kutsutaan johtajaksi (juhataja). Kukin hallituksen jäsen voi yksin edustaa yhtiötä, ellei edustusoikeutta ole rajoitettu. Rajoitukset sitovat kolmansia tahoja vain, mikäli ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Toimitusjohtajaa Viron laki ei tunne. Yhtiössä voi tästä huolimatta olla (hallituksen ohella) toimitusjohtaja, mutta tällä ei yksin lain nojalla ole oikeutta edustaa yhtiötä sen suhteissa kolmansiin. Toimitusjohtajaa ei myöskään voida ilmoittaa kaupparekisteriin. Osakkaat voivat tehdä päätöksiä joko kokouksissa tai kokoontumatta, jolloin hallitus lähettää päätösesityksen hyväksyttäväksi. Osakkaat voivat halutessaan ottaa päätettäväkseen myös hallituksen ja hallintoneuvoston toimivaltaan kuuluvia yksittäisiä asioita.

Rekisteröinti

Rajavastuuyhtiön perustaminen tulee ilmoittaa yhtiön sijaintipaikkakunnan mukaan määräytyvään kaupparekisteriin (äriregister). Rekisteröinnillä yhtiö saa oikeuden harjoittaa liiketoimintaa. Perustettavan yhtiön lukuun on mahdollista tehdä sopimuksia siten, että vastuu näistä siirtyy yhtiölle rekisteröinnin jälkeen. Arvonlisäverollista liiketoimintaa harjoittava yhtiö on lisäksi rekisteröitävä arvonlisäverovelvolliseksi. Yhtiöoikeudellisten asiakirjojen, kuten yhtiösopimuksen ja rekisteri-ilmoituksen tulee olla virolaisen notaarin oikeaksi todistamia eli notarisoituja. Pankista saatava todistus osakepääoman maksusta toimitetaan kaupparekisteriin, jos osakepääoma maksetaan heti perustamisen yhteydessä. Yritys voidaan rekisteröidä ilman osakepääoman maksua, jolloin tästä tulee merkintä kaupparekisteriin. Osakepääoma tulee kuitenkin maksaa ja toimittaa todistus maksusta kaupparekisteriin ennen kuin yhtiöstä voidaan nostaa varoja.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö = Aktsiaselts = AS vastaa suomalaista osakeyhtiötä. Minimiosakepääoma on 25.000 euroa. Kaikki osakeyhtiöiden osakkeet on rekisteröitävä Viron arvopaperirekisterissä arvo-osuusjärjestelmän puitteissa. Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ellei myyntiä ole yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeella rajoitettu. Toiminta on julkista ja siihen liittyy raportointivelvollisuus. Tämä yhtiömuoto on harvinaisempi ja lähinnä suuryritysten yhtiömuotona käytetty. Osakeyhtiön perustamisasiakirjat ovat perustamissopimus ja yhtiöjärjestys. Perustajia ja osakkaita voi olla yksi tai useampia; nämä voivat olla joko yksityishenkilöitä tai yhtiöitä. Perustajien ja osakkaiden kansallisuudelle ei ole asetettu rajoituksia. Osakeyhtiöllä on kolme pakollista toimielintä: yhtiökokous (üldkoosolek), hallitus (juhatus), jossa voi olla yksi tai useampia jäseniä ja hallintoneuvosto (nõukogu). Yhtiökokoukset ovat varsinaisia tai ylimääräisiä, kuten Suomessakin. Mikäli yhtiössä on vain yksi osakas, yhtiökokousten pitäminen ei ole pakollista, vaan tämä voi tehdä yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat päätökset ns. osakkeenomistajan päätöksinä. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen toimia. Hallintoneuvoston suostumus vaaditaan yhtiön normaalista liiketoiminnasta poikkeaviin toimiin, kuten toisen yhtiön osakkeiden hankintaan ja kiinteistökauppoihin. Hallintoneuvostossa tulee olla vähintään kolme jäsentä. Näille ei ole asetettu kotipaikkavaatimuksia.

E-kansalaisuus

Ulkomaalaisen E-kansalaisuudella tarkoitetaan Virossa käytössä olevaa digitaalista id-korttia eli henkilöllisyystodistusta. Digitaalista id-korttia alettiin myöntää myös ulkomaalaisille joulukuussa 2014. Se mahdollistaa asioinnin Viron sähköisissä järjestelmissä sekä asiakirjojen digitaalisen allekirjoituksen. Digitaalisen id-kortin avulla on mahdollista toimia verkossa, mutta sen mukana ei tule Viron kansalaisuutta, verovelvollisuutta tai asumisoikeutta eikä sitä voi käyttää matkustus- tai fyysistä henkilöllisyyttä todistavana asiakirjana. E-kansalaisuutta voi hakea helposti verkossa
apply.e-estonia.com.

Notaari

Yritys perustetaan notaarin toimistossa, jos perustajalla ei ole virolaista ID-korttia. Suomalaisen yhtiön perustaessa tytäryhtiön Viroon täytyy mukana olla emoyhtiön suomalainen kaupparekisteriote Apostille-todistuksella vahvistettuna. Perustamisasiakirjat laatidaan vironkielisenä. Notaari toimittaa hakemuksen kaupparekisteriin. Virossa notaarin toimistossa tehdään kiinteistökaupat sekä kaupparekisteriin tehtävät muutokset (yhtiön osoitteenmuutos, hallituksen jäsenen muutos jne.)

Apostille

Apostille-todistus on Maistraatin julkisen notaarin antama todistus asiakirjan, allekirjoituksen ja allekirjoittajan aseman aitoudesta. Apostille-todistus tarvitaan mm. yritystä perustettaessa suomalaisesta kaupparekisteriotteesta. Apostille-todistuksella vahvistettu valtakirja tarvitaan notaariasointiin, mikäli yhtiön vastuuhenkilö ei itse ole mukana notaarin luona.

Alv-rekisteri

Yrityksen pitää rekisteröityä alv-rekisteriin, kun 16.000 euron vuotuinen liikevaihto täyttyy.  Rekisteriin on mahdollista hakeutua aiemmin. Aloittavan yrityksen pitää pystyä todistamaan tuleva liikevaihto sopimuksilla tai muulla dokumentaatiolla. Verottaja voi poistaa yrityksen alv-rekisteristä, jos yritys tekee 6 kk:n ajan toiminnastaan ns. 0-ilmoitukset.

Tilintarkastus

Osakeyhtiölle tulee aina valita tilintarkastaja. Rajavastuuyhtiöllä tulee olla tilintarkastaja jos kaksi seuraavista vaatimuksista täyttyy:

  • vuosittainen liikevaihto ylittää 2.000.000 euroa
  • taseen loppusumma ylittää 1.000.000 euroa
  • yhtiöllä on 30 tai enemmän työntekijöitä

Tilintarkastajan tulee olla Virossa auktorisoitu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Varatilintarkastajaa Viron laki ei tunne.

Tulovero

Viron verojärjestelmä on helppo ja läpinäkyvä. Henkilöiden tulovero on 1.1.2015 alkaen 20 %. Virossa on käytössä ns. tasaveromalli, joka tarkoittaa, että veron osuus on sama riippumatta verotettavasta summasta. Yritysten tulovero on 0 %, mikäli voitto jätetään yhtiöön investointeja varten. Osingoista ja muista veronalaisista menoista ja maksuista yrityksen tulovero on 20 %. Veron määrä lasketaan suorituksen nettomäärästä kertoimella 20/80. Esim. osingon ollessa 100.000 euroa, on vero 20/80 x 100.000 eli 25.000 euroa.

Jos osingonsaaja on Suomessa verovelvollinen, niin toisesta EU- tai ETA-valtiosta saadusta osingosta verotetaan kuten suomalaisesta yhtiöstä saatua osinkoa.

Arvonlisävero ja työnantajamaksut

Yleinen arvonlisäverokanta on 20 %. Alennettua 9 %:n verokantaa sovelletaan lääkkeisiin, lehtiin ja kirjoihin. Työttömyysvakuutusmaksu on 2,4 %, josta työnantajan osuus 1,6 %. Sosiaaliverot ovat yhteensä 33 %, josta sosiaaliturvamaksun osuus on 20 % ja sairausvakuutusmaksun osuus 13 %.